Osobné údaje - J&H s.r.o. Personálna agentúra

PERSONÁLNA AGENTÚRA
   

.
Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Osobné údaje

O nás
Podľa zákona č.18/2018 Z.z Odoslaním registrácie  udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v  registračnom formulári pre poskytnutie služieb spoločnosti J&H s.r.o. na www.jh-personal.eu  na začatie poskytovania služieb uchádzačovi  podľa dohodnutých obchodných podmienok.

V rozsahu: titul, meno, priezvisko, trvale bydlisko, adresa trvalého pobytu, telefonicky a e-mailový kontakt. Dátum narodenia,národnosť. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú 1 rok počas zaradenia do databázy a pre poskytnutie služieb. Po vypršaní platnosti registrácie v systéme www.jh-personal.eu má Prevádzkovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby,po dobu 5 rokov pokiaľ uchádzač nepožiada o ich vymazanie Po uplynutí uvedenej doby budú vaše osobne údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovane.

Prevádzkovateľ služby má právo zasielať registrovanému uchádzačovi v elektronickej podobe e-mailov, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné a pracovné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Uchádzač má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných a pracovných informácií a to telefonicky, písomne alebo emailom na kontakty aktuálne uvedené na stránke www.jh-personal.eu
Prevádzkovateľ služby poskytuje osobné údaje uchádzača len za účelom sprostredkovania pracovných informácií ,teda poskytnutí služieb a pre zabezpečenie a realizáciu platieb podľa zmluvného vzťahu.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Odoslaním formulára pre registráciu uchádzača potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate a s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom email na : office@jh-personal.eu
+421 940 515 916

Personálna agentúra
J & H, s.r.o.
Hlavná 3/2872
Prešov 080 01
Personálna agentúra
J & H, s.r.o.
Hlavná 3/2872
Prešov 080 01
+421 940 515 916

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky